bluebird1.gif    hakuchou.gif bluebird2.gif

   

washi10.gif

washi1.gif washi4.gif
washi5.gif washi3.gif washi6.gif
washi7.gif washi2.gif washi8.gif